ประวัติองค์กร

บริษัท ซีเอซี ออดิท จำกัด ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป จัดทำหนังสือแจ้งผลตรวจสอบบัญชีระหว่างปีและสิ้นปี (Management Letter) เช่น การแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการและการเข้าสังเกตการณ์เข้าตรวจนับสินค้าประจำปี

เราตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการ

ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

เสนอข้อสังเกดต่อผู้บริหาร
 

ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงานของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง

ขอใบเสนอราคา

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการเสนอราคาสอบบัญชี (CAC Audit)

เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจดังนี้

Technology & Digital Platform

Retail and Consumer

Industrial Manufacturing

E-Commerce

Healthcare

Wellness & Spa

Cooperative Fund

Real estate & Hotel

Entertainment and Media

Oil and Gas

รางวัล